Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, są udostępniane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty niewymagające wyszukiwania, które mogą być udostępniane niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:

 • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr11 poz.95 z późniejszymi zmianami),
 • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową istatystyczną,
 • dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
 • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy,
 • akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych,
 • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę,
 • Uchwały dotyczące klasyfikacji i skreślenia z listy uczniów.

Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni dyrekcja Ośrodka. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnienie informacji publicznych są osoby każdorazowo przez dyrekcję upoważnione.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i w obecności jej pracownika uprawnionego.

Sekretariat Ośrodka (tel.: 032 415 30 01) prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, który zawiera:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • datę złożenia wniosku,
 • przedmiot wniosku,
 • nazwę udostępnionego dokumentu,
 • imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika załatwiającego wniosek,
 • datę załatwienia i potwierdzenie zainteresowanego.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Tabela opłat

Wniosek o udzielenie informacji publicznej