Przedmiot działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cele Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących 

 1. Ośrodek przeznaczony jest głównie dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu oraz innymi niepełnosprawnościami i realizuje cele wynikające z przepisów prawa, uwzględniające szkolne zestawy programów nauczania dla każdego typu szkoły oraz cele programu wychowawczo – profilaktycznego Ośrodka.
 2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Celem Ośrodka jest:
 • praca dydaktyczna i wychowawcza ukierunkowana na dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu i mowy oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z  wadą słuchu. W zależności od potrzeb środowiska i w miarę lokalowych oraz personalnych możliwości placówki można w nim tworzyć klasy z inną orzeczoną niepełnosprawnością, wówczas liczbę dzieci w klasie określa rodzaj niepełnosprawności;
 • objęcie specjalistyczną terapią dzieci z różnymi niepełnosprawnościami od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole, realizowana w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • bieżące monitorowanie poziomu bezpieczeństwa uczniów/wychowanków i efektów podejmowanych działań, w szczególności działań wychowawczo – profilaktycznych;
 • wspieranie uczniów/wychowanków w okresie poprzedzającym opuszczenie placówki;
 • współpraca ze szkołami, do których uczęszcza uczeń, w zakresie realizowania zajęć rewalidacyjnych i oddziaływań wychowawczych;
 • współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół;
 • zapewnienie specjalnych oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych, a także działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;
 • zapewnienie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zapisami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę bieżących potrzeb;
 • zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i nauki w różnych typach szkół, w tym nauczanie indywidualne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Artur Ruciński
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Artur Ruciński
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Ruciński
Liczba odwiedzin:4107