Informacje nieudostępnione

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, są udostępniane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty niewymagające wyszukiwania, które mogą być udostępniane niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:

 • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr11 poz.95 z późniejszymi zmianami),
 • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową istatystyczną,
 • dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
 • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy,
 • akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych,
 • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę,
 • Uchwały dotyczące klasyfikacji i skreślenia z listy uczniów.

Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni dyrekcja Ośrodka. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnienie informacji publicznych są osoby każdorazowo przez dyrekcję upoważnione.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i w obecności jej pracownika uprawnionego.

Sekretariat Ośrodka (tel.: 032 415 30 01) prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, który zawiera:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • datę złożenia wniosku,
 • przedmiot wniosku,
 • nazwę udostępnionego dokumentu,
 • imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika załatwiającego wniosek,
 • datę załatwienia i potwierdzenie zainteresowanego.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Procedura odmowy udzielania informacji publicznej w SOSWNiS w Raciborzu

Z procedurą odmowy udzielenia informacji publicznej mamy do czynienia w przypadku, gdy dana informacja jest informacją publiczną lecz na jej udostępnienie nie zezwala objęcie ich tajemnicami ustawowo chronionymi oraz potrzeba ochrony prywatności i danych osobowych.

 Informacja dla wnioskodawcy

Ośrodek nie udziela informacji publicznej w przypadku:

 1. Wnioskodawca prosi o udostępnienie informacji, która nie ma charakteru informacji publicznej,
 2. Wnioskodawca prosi o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu na podstawie innych przepisów. Np. prosi o treść uchwały która jest aktem prawa miejscowego ogłoszonego w odpowiednim wojewódzkim dzienniku urzędowym
 3. Prosi o udostępnienie informacji na wniosek, w sytuacji gdy dana informacja została już opublikowana w BIP-e jednostki,
 4. Prosi o udzielenie informacji publicznej do organu, który takiej informacji nie posiada

W powyższych przypadkach dyrektor ośrodka formułuje zwykłe pismo do wnioskodawcy wyjaśniające powyższą przyczynę niemożliwości udostępnienia informacji publicznej.

Odmowa udzielenia informacji

Zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do takiej decyzji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 2. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (ochrona prywatności i dane osobowe), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 
Odwołanie wnosi się do organu wydającego decyzję a rozpatruje je organ wyższego stopnia tj Urząd Marszałkowski województwa śląskiego

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Bugla Katarzyna
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Bugla Katarzyna
Osoba wprowadzająca dokument:Sokołowski Grzegorz
Liczba odwiedzin:6908

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-05-11 14:26:04Sokołowski GrzegorzDodano linki do tabeli opłat i wniosku o udostępnienie informacji publicznejInformacje nieudostępnione